Gasprijs, gasverbruik en vulling van Nederlandse gasopslagen in cijfers en grafieken. (bijgewerkt 2023!) | AlleCijfers.nl (2023)

Interpretatie van cijfers
De volgende evenementen geven achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de cijfers op deze pagina.

24 juni 2023: Historisch besluit, gaswinning in Groningen stopt na zestig jaar: Groningse gaskraan in oktober 2023absoluutGesloten. Het kabinet heeft besloten dat zij, ook tijdens de strenge winter, geen gas uit Groningen meer nodig heeft. Het Groningen-gasveld was bijna gesloten, maar er werd nog steeds gas geproduceerd. Ook dit deel van het gas is onttrokken. Zij zijn er zeker van dat ieder huishouden voldoende energie heeft zonder Gronings gas. Er zijn ook andere manieren gevonden om het gebruik van Groningengas tijdens koude periodes te vermijden.
Putten die gas uit de grond halen, zijn nog niet verwijderd. Het kabinet wil eerst zien hoe het volgend jaar gaat. Als er nog steeds een gastekort dreigt, kunnen ze een deel van de grondstof weer winnen. Maar op 1 oktober 2024 worden alle waterputten definitief gesloten.
Als het gas na dit tijdstip opraakt, gaat Groningen niet meer open. De functionaris zegt dat hij geen nieuwe aardbevingen wil riskeren. De problemen van de inwoners van Groningen die last hadden van de aardbevingen zijn nog niet opgelost. Aardbevingen zullen waarschijnlijk jaren duren omdat de grond moet regenereren. Maar vanaf oktober zal de oorzaak van aardbevingen verdwijnen.
Groningen heeft nog steeds grote hoeveelheden gas in de ondergrond, maar dat is afkomstig van de oliemaatschappijen Shell en Esso. Vroeger wilden ze compensatie voor gas dat ze niet meer konden winnen. Maar nu willen ze dat het gasveld zo snel mogelijk wordt afgesloten.
Belangenorganisaties in Groningen zijn blij met het besluit, maar zeggen te willen dat de gasbronnen definitief worden afgesloten.

7 juni 2023: Hoewel de gasprijzen al maanden gestaag dalen, steeg de prijs op maandag 5 juni plotseling van € 23,39 naar € 27,29, een prijsstijging van ruim 15%. En dat, hoewel de omstandigheden nog steeds gunstig waren, een lage gasprijs verwacht kon worden: goed gevulde gasopslagen en een beperkte vraag naar gas. Uiteraard ligt de prijs van 27 euro per megawattuur (mWh) nog ver verwijderd van de prijs van 235 euro die in augustus 2022 zal worden betaald, maar hoe zullen de gasprijzen zich ontwikkelen, wat is de reden voor de plotselinge stijging? De snelle prijsstijging kan worden verklaard door twee redenen: ten eerste bereikt er momenteel minder Noors gas Europa, omdat een groot Noors gasveld gesloten is voor onderhoud. Ten tweede is de vraag naar gas uit Azië omhooggeschoten. Dit lijkt de belangrijkste reden voor de prijsstijging te zijn. Het geeft meerLNG(vloeibaar gas) verkocht in Azië. Er zijn twee redenen waarom de vraag in Azië groeit. Ten eerste is het er extreem warm, wat resulteert in een hoog energieverbruik voor de airconditioning. Een deel van deze energie wordt geproduceerd in gasgestookte elektriciteitscentrales. Daarbij komt de economische groei, die in ieder geval leidt tot een hoger gasverbruik. De vraag groeit structureel en dat is een probleem voor Nederland en Europa. Wij hebben meerdere langlopende koopovereenkomstenLNG. Dit maakt ons afhankelijk van de inkoop van gas op de spotmarkt. Spotmarktprijzen reageren rechtstreeks op vraag en aanbod. Naarmate de vraag toeneemt, stijgen ook de prijzen. Dit probleem doet zich niet voor bij langetermijncontracten, waarbij contracten met een vaste prijs gelden.

20 maart 2023: Nederland wil de grootste groene waterstoffabriek offshore bouwen. Als locatie is gekozen voor het windenergiegebied ten noorden van de Waddeneilanden. Daar is al een windpark gepland, dat de nodige elektriciteit zal kunnen leveren. Ook is er een aardgasleiding waarmee groene waterstof naar de aarde kan worden gebracht. Het doel is om vanaf 2023 500 megawatt aan elektrolysecapaciteit te leveren. Minister Rob Jetten noemde het project wereldleider en een grote stap voorwaarts ten opzichte van de doelstelling van het klimaatakkoord van 4 GW in 2030 aan elektrolyse geproduceerd door elektrolyse van water. Wanneer elektrolyse wordt aangedreven door elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie, wordt dit beschouwd als een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstofproductie kan ook helpen overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen in tijden van overproductie, bijvoorbeeld als gevolg van harde wind.

Het gasverbruik in de Europese Unie is met ruim 20% gedaald. in de periode augustus tot en met november 2022 vergeleken met het gemiddelde in deze periode van 2017 tot en met 2021. Om tekorten aan aardgas te voorkomen 27UEDe lidstaten kwamen overeen het gasverbruik met ten minste 15% te verminderen. Nederland heeft deze doelstelling ruimschoots gehaald: het gasverbruik in Nederland daalde met circa 33 procent. AlleUEFinland heeft het grootste deel van de lidstaten bespaard: huishoudens en bedrijven in Finland hebben ruim 50 procent op gas bespaard vergeleken met het gemiddelde van 2017-2021. Na Finland waren Letland en Litouwen de landen waar meer gas werd bespaard: zij bespaarden 43 en bijna 42 procent. Op acht na hebben alle lidstaten hun gasverbruik met minstens 15 procent verminderd. Zes landen hebben hun gasverbruik verminderd, maar onder de doelstelling van 15%. Aan de andere kant hebben twee landen (Malta en Slowakije) de afgelopen maanden meer gas verbruikt dan in voorgaande jaren.

14 december 2022: "Het benzineverbruik stijgt enorm als gevolg van koud weer", kopt de voorpagina van het tijdschriftADVERTENTIES. Omdat het de afgelopen week erg koud was in Nederland, zetten mensen, zij het met voorzichtigheid, de thermostaat hoger. Door het koude weer hebben huishoudens en bedrijven deze week zoveel gas verbrand dat er gebruik moest worden gemaakt van gasopslagen. Uit gegevens van Gasunie blijkt dat het gasverbruik in korte tijd met bijna een derde is toegenomen. Op 17 oktober waren de gasvoorraden nog voor 93 procent vol, maar was het vulpeil al met ruim 10 procent gedaald. (83 procent op 11 december). Volgens Gasunie zijn de afgelopen dagen vooral lastig geweest vanwege de kou. Vanaf begin december was het gasverbruik 30% hoger dan in de voorgaande periode. Hiervoor is ook de gasvoorziening zelf bedoeld. Wat we nu als gasvoorraden gebruiken, wordt volgend jaar aangevuld. De grote vraag zorgt voor een volledige efficiëntie van de gasvoorziening. Onder de gasleveringen wordt verstaan ​​de productie van gas uit Nederlandse gasvelden viaLNGper schip geleverd gas, gas verkregen via een pijpleidingverbinding met Noorwegen en gas geleverd vanuit Nederlandse gasopslagen. In een normale winter zou dat voldoende moeten zijn. Om in de toekomst voldoende gas te hebben, wil Gasunie opslagcapaciteitLNGgroei op de lange termijn. Optioneel is een extra drijvende gasopslag in Terneuzen mogelijk. Ook worden de bestaande opslagfaciliteiten in de haven van Rotterdam en de Eemshaven in Groningen uitgebreid. De capaciteit wordt vergroot van 12 naar 24 miljard kubieke meter.

14 december 2022: Volgens Milieu Centraal gebruikt het gemiddelde gezin op vriesdagen zo’n 7 kuub gas om de woning te verwarmen als de thermostaat overdag op 19 graden staat. Door de temperatuur met één graad te verlagen kan gemiddeld 115 kuub gas worden bespaard. Milieu Centraal geeft daarentegen aan dat als we de temperatuur overdag op 15 graden zetten, we gemiddeld 2 kuub gas besparen.

Begin november 2022: Gastanks zijn bijna vol voor de winter. De capaciteit van de gasopslag op Grijpskerk neemt af naarmate deze wordt gelost. Ook de komende maanden (winter) zal het vulpeil afnemen door het gebruik van gas uit de opslagen. De prijs van gas fluctueert enorm; de trend is dalend, maar de prijs is nog steeds hoog. Het gasverbruik in Nederland is duidelijk lager dan in voorgaande jaren.

Eind oktober 2022 daalt de gasprijs en is voor korte tijd zelfs negatief. Hoe is het mogelijk? Economen van ING-banken leggen uit dat dit te wijten is aan het feit dat er in de maanden voorafgaand aan oktober zoveel mogelijk gas aan de gasvoorraden is toegevoegd. Oktober is traditioneel de tijd van de maximale gasaanvoer. Dit wordt gedaan ter voorbereiding op de winter, wanneer het gasverbruik hoger is. De gasvoorraden in heel Europa werden in recordtijd aangevuld. De campagne is zeer succesvol geweest: in Nederland en in heel Europa is ruim 90% van de voorraden vol. De vraag naar gas is echter nog steeds erg laag, omdat het in Nederland 20 graden is en in heel Europa veel warmer dan gebruikelijk, waardoor de verwarming niet of nauwelijks aanstaat. Er zijn veel tankers die vloeibaar aardgas (LNG) voor de kust vervoeren, klaar om hun voorraden aan te vullen. Maar zolang we de voorraden niet aanvullen vanwege de hitte, kunnen tankers geen LNG leveren. Hierdoor ontstaat een bijzondere situatie waarin de gasmarkt korte tijd negatief blijft. En dit ondanks het feit dat er de afgelopen maanden recordprijzen zijn genoteerd. Dit is een tijdelijke situatie; als de winter aanbreekt, zal de gasprijs weer stijgen. Opnieuw kunnen we zien hoeveel invloed geopolitiek en weer hebben op de gasprijzen. Als we kijken naar de verwachtingen van investeerders, verwachten zij 100 euro per megawattuur. In augustus 2022 lag deze prijs nog boven de € 300,- per megawattuur.

17 oktober 2022: Minister Rob Jetten over het gasverbruik in Nederland: “Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben Nederlanders flink bespaard. Het gasverbruik is met ruim een ​​kwart gedaald en het elektriciteitsverbruik met circa 5%. Vooral op het gebied van elektriciteit is het de uitdaging om de besparingen de komende maanden te verdubbelen, waarbij de meerderheid van de mensen zegt al energiebesparende maatregelen te hebben genomen of van plan is dit te doen, zowel op de korte termijn (79%) als op langere termijn (60%)."

9 september 2022: Het doel van 80% gasvulling van de tanks is bereikt.

31 augustus 2022: Russische gasleveringen via de Nordstream-pijpleiding zijn opgeschort. Dit was aanvankelijk "vanwege onderhoud", maar de leveringen zijn niet hervat.

Juli 2022: Russische gasaanvoer via de Nord Stream 1-pijpleiding daalt tot 40%. Hierdoor is er in Noordwest-Europa minder gas beschikbaar.

April 2022: Overheidsoproep aan bedrijven en huishoudens om energie te besparen (o.a. website energiebesparingsadvies: zetookdeknopom.nl). De campagne begon het bewustzijn te vergroten over de noodzaak om energie te besparen als gevolg van de stijgende energiekosten en energietekorten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Energie besparen verlaagt niet alleen de kosten, maar is ook goed voor het klimaat.

24 februari 2022: Russische invasie van Oekraïne: Rusland valt buurland Oekraïne binnen.

2017: De Nederlandse staat investeerde in de periode tot 2017 ruim € 10 miljard in de aanleg van de ‘gasrotonde’. De gasrotonde is een gasdistributiecentrum: gas wordt getransporteerd via pijpleidingen, opgeslagen in gasopslagen en vanuit de opslagen wordt gas getransporteerd naar (buitenlandse) klanten. De aanleg van de gasrotonde is uitgevoerd door de staatsholdings Gasunie en Energie Beheer Nederland. De gasrotonde heeft twee hoofddoelen: (1) het veiligstellen van de energievoorziening en (2) ervoor zorgen dat Nederland een belangrijke gasgroothandel in Europa blijft, ook als er geen gas meer wordt gewonnen uit de gasvelden in Groningen.

18 maart 2014: De annexatie van de Krim bij Oekraïne door Rusland als onderdeel van de Russisch-Oekraïense oorlog.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 20/05/2023

Views: 6155

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.